Nabzı durmak Deyiminin Anlamı Açıklaması : Ölmek.


Nabzına göre şerbet vermek Deyiminin Anlamı Açıklaması : Birinin hoşuna gidecek, gururunu ok şayacak davranışlarda bulunmak.


Nabzını yoklamak : Bir kimsenin eğilimini ve ereğini anlamaya çalış mak.


Nafile yere Deyiminin Anlamı Açıklaması : Boş yere, boşu boşuna; yok yere.


Nağme yapmak : -1, Bildiği bir şeyi bilmez gibi görünmek. -2. Birini güzel sözlerle aldatmaya çalışmak.


Nah kafa Deyiminin Anlamı Açıklaması : “Akılsız, kafa kafa değil ki.” anlamında birinin aklını hafifse me yollu kullanılır.


Nal deyip mıh dememek Deyiminin Anlamı Açıklaması : Düşüncesinde direnmek.


Nalıncı keseri gibi kendine yontmak Deyiminin Anlamı Açıklaması : Yalnız kendi çıkarını gözet mek; kendine yontmak.


Nalları dikmek Deyiminin Anlamı Açıklaması : (Hayvan ya da değer verilmeyen kişiler için) ölmek.


Namazında niyazında (namazı niyazı yerinde) Deyiminin Anlamı Açıklaması : Dini görevlerini tam olarak yerine getiren kimse.


Namus belası: Namusunu ya da toplum İçindeki değerini korumak için kişinin kabullendiği zarar, katlandığı sıkıntı.


Namus sözü Deyiminin Anlamı Açıklaması : Bir şeyi yapacağına dair, şeref ve onur üzerine verilen söz; şeref sözü.


Namusu İki paralık olmak Deyiminin Anlamı Açıklaması : Çevresinde onuru, saygınlığı kalmamış bir kimse durumuna düşmek.


Namusuna dokunmak Deyiminin Anlamı Açıklaması : Şeref ve onurunu olumsuz biçimde etkile mek


Namusunu temizlemek Deyiminin Anlamı Açıklaması : -1. Bir işin içinden saygınlığını yitirmeden çık mak. -2. Ahlak ve onuruna ters düşen bir durumdan kendini ya da il gili kimseyi öldürerek kurtulmak.


Nam vermek (salmak) Deyiminin Anlamı Açıklaması : Ün kazanmak, ünü yayılmak.


Nane molla Deyiminin Anlamı Açıklaması : Zayıf, çelimsiz, dayanıksız kimseler için alay yollu söyle nir.


Nane yemek Deyiminin Anlamı Açıklaması : Yakışıksız davranışta bulunmak.


Nanik yapmak (birine) Deyiminin Anlamı Açıklaması : Birini kızdırmak ya da onunla alay etmek için nanik işareti yapmak


Nara atmak (basmak) Deyiminin Anlamı Açıklaması : Yüksek sesle haykırmak, bağırmak.


Narına yanmak (bir kimsenin) Deyiminin Anlamı Açıklaması : Bir kimse yüzünden büyük zarara uğ ramak


Nasıl olsa Deyiminin Anlamı Açıklaması : Her durumda, ergeç, mutlaka.


Nasır bağlamak (tutmak) Deyiminin Anlamı Açıklaması : -1. Masır oluşma*.-2, Duygusuz laşrnak duyarlığını yitirmek


Nasibini almak Kısa ve geçid bir süre için hoşa giden bir şeyden yararlanmak, cavk almak. -2. (Olumsuz ar lamda) Söz ko nusu nitelikleri yoksun olmak:.


Hasrettin Hoca’nın türbesi gibi: Her yanı açık olduğu halde, yalnız bir girişi bulunan yer için söylenir.


Naza çekmek (kendini) Deyiminin Anlamı Açıklaması : Bir şeyi yapmaya istekli olduğu halde yal-/artmak amacıyla kendini isteksiz davranıyor göstermek.


Nazara gelmek: Kötü ve kıskanç bakımların etkisinde kalmak


Nazar değmek (bir şeye, birine) Deyiminin Anlamı Açıklaması : Uğursuzluk, kötülük gibi olumsuz sonuçlar veren kıskanç bakışlardan ötürü fena bir duruma düşmek; göz değmek.


Nazarı dikkatini çekmek (celp etmek) Deyiminin Anlamı Açıklaması : İlgisini, dikkatini çekmek.


Nazarı itibara almak (bir şeyi, birini) Deyiminin Anlamı Açıklaması : Ona önem ve değer vermek


Nazı geçmek (birine) Deyiminin Anlamı Açıklaması : Ona isteğini kabul ettirecek, yaptırabilecek ka dar yakınlığı bulunmak, hatırı sayılmak


Nazını çekmek Deyiminin Anlamı Açıklaması : Her isteğini yerine getirmek, onu kırmamaya özen göstermek.


Ne akla hizmet ediyor? : Bir işi hangi nedenle yaptığı bir türlü anlaşıl mayan insanlar için kullanılır; hangi akla hizmet ediyor?


Ne âlâ memleket Deyiminin Anlamı Açıklaması : -1. Haksızlıkların hoş görüldüğü ortam. -2. “Ne gü zel, diyecek yok.” anlamında alay yollu söylenir.


Ne âlemi var? Deyiminin Anlamı Açıklaması : bk. Âlemi var mı?


Ne alıp veremiyor? Deyiminin Anlamı Açıklaması : “İsteği, amacı nedir?” anlamında.


Ne arar Deyiminin Anlamı Açıklaması : “O kişide istenen, aranan şey bulunamaz.” anlamında; ne gezer.


Ne arıyor? (bir yerde) Deyiminin Anlamı Açıklaması : “Niçin oraya gitmiş? Orada ne İşi var?” anla mında.


Ne buyrulur Deyiminin Anlamı Açıklaması : “Buna ne diyorsunuz?” anlamında olumsuzluk bildirir.


Neci oluyor? Deyiminin Anlamı Açıklaması : “Niçin karışıyor, ona ne?” anlamında.


Ne çare Deyiminin Anlamı Açıklaması : “Çaresi yok.” anlamında acizlik anlatır.


Ne çıkar? : -1. “Ondan yarar da, zarar da gelmez.” -2. “Nasıl yarar umulur?” -3. “Bir sonuç vermez.” anlamlarında.


Ne çiçektir biliriz Deyiminin Anlamı Açıklaması : bk. Ne mal olduğunu biliriz.


Nedamet getirmek (duymak) Deyiminin Anlamı Açıklaması : Pişman olmak, pişmanlık duymak.


Ne dedim de… Deyiminin Anlamı Açıklaması : “Yaptığıma pişmanım, ne yaptım ki.” anlamında.


Ne demek? (ne dernek olsun?) Deyiminin Anlamı Açıklaması : -1. “Bunun anlamı nedir” -2. “Böyle şey olur rnu? O nasıl şey öyle?” anlamlarında.


Ne demeye”? Deyiminin Anlamı Açıklaması : ‘Hangi amaçla, hangi nedenle? Niçin?” anlamında; ne diye.


Ne denir? (ne dersin?) Deyiminin Anlamı Açıklaması : ‘Bu konuda söylenecek herhaiigi bir şey kal madı”.’ anlamında.


Neden sonra Deyiminin Anlamı Açıklaması : Çok sonra, gereğinden çok- sonra.


Ne de olsa Deyiminin Anlamı Açıklaması : ‘Ne denli eksiği, küsuru olursa olsun; böyle olmakla bir likte.” anlamında.


Ne dese beğenirsin Deyiminin Anlamı Açıklaması : Beklenmeyen, umulmayan bir söz söylendiğin de gösterilen tepkiyi anlat r.


Nedir ki Deyiminin Anlamı Açıklaması : bk. Ne var ki


Ne dîye? Deyiminin Anlamı Açıklaması : “Niçin, hangi amaçla?” anlamında, ne demeye.


Ne fayda : Artık geçmişte kalan bir durum karşısında öne sürülenin ya da istenenin geçersizliğini, işe yaramadığını göstermek için kullanılır.


Nefes aldırmamak (birine) Deyiminin Anlamı Açıklaması : bk. Soluk aldırmamak.


Nefes almak Deyiminin Anlamı Açıklaması : bk. Soluk almak.


Nefes çekmek Deyiminin Anlamı Açıklaması : -1. Sigara, pipo vb’nin dumanını ciğerlere çekmek. -2. Esrar çekmek.


Nefes etmek Deyiminin Anlamı Açıklaması : Boş bir inançla hasta olan bir kişiyi iyi etmek amacıyla okuyup üflemek. (Kars. Okuyup üflemek.)


Nefesi durmak Deyiminin Anlamı Açıklaması : -1. Ölmek. -2. Şaşırıp kalmak.


Nefesi kesilmek (daralmak, tutulmak) Deyiminin Anlamı Açıklaması : -1. Çok çalışmaktan, çok iş yapmaktan dolayı bunalmak. -2..Şaşırıp kalmak.


Nefesi keskin Deyiminin Anlamı Açıklaması : Hastaları okuyup üfleyerek iyileştirdiğine inanılan kim se.


Nefesi kokmak Deyiminin Anlamı Açıklaması : bk. Açlıktan nefesi kokmak.


Nefesi tükenmek Deyiminin Anlamı Açıklaması : Artık çalışacak, konuşacak gücü kalmamak.


Nefes kesmek Deyiminin Anlamı Açıklaması : Şaşırtıcı, heyecan verici, çok güzel olmak; soluk kes mek.


Nefes nefese Deyiminin Anlamı Açıklaması : bk. Soluk soluğa.


Nefes tüketmek Deyiminin Anlamı Açıklaması : Bir konu ya da sorun üzerinde çok durmak.


Nefis mücadelesi Deyiminin Anlamı Açıklaması : İnsanın kendi nefsinin isteklerini önleme çabası.


Nefsine yedirememek (bir şeyi) Deyiminin Anlamı Açıklaması : İstenmeyen ya da onur kırıcı bir işi kendine uygun görmemek; kendine yedirememek, onuruna yedire memek.


Nefsini körletmek (kırmak) Deyiminin Anlamı Açıklaması : İsteklerini en az ölçüde karşılamak.


Nefsini yenmek (zaptetmek) Deyiminin Anlamı Açıklaması : İsteklerini, tutkularını denetim altına al mak.


Ne gezer Deyiminin Anlamı Açıklaması : bk. Ne arar.


Ne günlere kaldık? Deyiminin Anlamı Açıklaması : Sürüp gid«n düzenin bozulması, y«ni yaşama düzenlerinin ortaya çıkması karşısında özellice olgun kuşağın isyanı nı gösterir.


Ne haber Deyiminin Anlamı Açıklaması : -1. “Nasılsın.” -2. “Bildiğin yeni şeyler var mı?” -3. Bir tartış mada haklı 9 kanın söylediği söz.


Ne haddine Deyiminin Anlamı Açıklaması : *0, bunu yapamaz, haddini bilsin.” anlamında uyarma sözü.


ne hali varsa görsün Deyiminin Anlamı Açıklaması : Yanlış bir yolda olduğu İddia edilen bir kişinin sÖ2 dinlenmezliği karşısında artık onun kendi başına bırakıldığını an latır.


Ne hikmetse Deyiminin Anlamı Açıklaması : Bilinmeyen bir nedenden ötürü.


Ne idiği (itfüği) belirsiz Deyiminin Anlamı Açıklaması : Nereden geldiği, ne yaptığı, nelerle uğraştığı belli olmayan.


Ne kadar olsa Deyiminin Anlamı Açıklaması : “Sonuçta ne de olsa.


Ne karen ağrısıysa Deyiminin Anlamı Açıklaması : Sevilmeyen rahatsızık duyulan bir kimse ya da şey için söylenir.


Ne ki Deyiminin Anlamı Açıklaması : bk. Ne var ki.


Ne kokar ne bulaşır Deyiminin Anlamı Açıklaması : “Ne yararı, ne zararı dokunur.” anlamında; tav şan boku gibi (ne kokar, ne bulaşır).


Ne mal (meta) olduğunu biliriz Deyiminin Anlamı Açıklaması : “İşe yaramayan, çevresince kötü tanı nan kişi olduğunu biliriz.” anlamında; ne çiçektir biliriz.


Neme (ne üstüme) tazım (gerek) Deyiminin Anlamı Açıklaması : -1. “Bu işle ilgilenmek bana düş mez.” -2. ‘Doğrusunu söylemek gerekirse.” anlamlarında kullanılır.


Ne mene Deyiminin Anlamı Açıklaması : Bir şeyin “Ne türlü, nasıl.” olduğunu belirtmek İçin kullanılır.


Ne mümkün Deyiminin Anlamı Açıklaması : “Olanaksız, mümkün değil.” anlamında.


Ne münasebet: -1. “Konuyla hiç ilgisi yok” -2. “öyle şey olmaz.” anla mında çıkışma amacıyla söylenir.


Ne olacak Deyiminin Anlamı Açıklaması : -1. ‘Olmasa da olur, ne önemi var.” -2. Sonradan görmüş, şımarık vb anlamlarda küçümseme düşüncesiyle söylenir.


Ne oldum delisi olmak Deyiminin Anlamı Açıklaması : Birdenbire özellikle maddi zenginliklere kavu şarak şımarmak.


Ne olur (olursunuz) Deyiminin Anlamı Açıklaması : ‘Lütfen, rica ederim, yalvarırım.” anlamında


Ne olur ne olmaz Deyiminin Anlamı Açıklaması : *Ne olacağı belli değiI, rıer ihtimale karşı” anlamın-


da kullanılır.


Ne olursa olsun Deyiminin Anlamı Açıklaması : ‘Sonuç iyi de olsa, kötü de olsa kabulüm” anlamın da.


Ne oluyor? Deyiminin Anlamı Açıklaması : -1. “Ne gereği /ar.” -2. “O ne karışıyor.” anlamında.


Ne pahasına olursa olsun Deyiminin Anlamı Açıklaması : Her türlü sı kırıt yi, tehlikeyi, çeşitli kayıptan göze alarak.


Nerede akşam orada sabah Deyiminin Anlamı Açıklaması : Sadece yaşamayı, eğlenmeyi, gününü gün etmeyi düşünen insanların tavrını anlatmak için kullanılır.-


Nerede kaldı? Deyiminin Anlamı Açıklaması : ‘Ne yararı oldu?” anlamında olumsuzluk bildirir.


Nerede kaldı ki? Deyiminin Anlamı Açıklaması : Kolay olanı bile yapamazken, güç olanına el atma ya çabalayan insanların davranış biçimini göstermek için kuianılır,


Nereden esti? Deyiminin Anlamı Açıklaması : “Nereden aklına geldi, nasıl oldu da düşündün.” anla mında sitem yollu kullanılır.


Nereden nereye Deyiminin Anlamı Açıklaması : -1. “Pek akla gelmeyen uzak bir İlişki içerisinde.” -2. “Gerçekleşme olasılığı az bir durum.” anlamlarında.


Ne selam, ne sabah Deyiminin Anlamı Açıklaması : Aralarındaki dostluk bozulup ilişki kesilince ko nuşma, anlaşma bağının kopması durumu. -


Ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu marifet Deyiminin Anlamı Açıklaması : Gözbağanın gerçekte olmayan bir işi olur gibi gösterme tutumu ile yapılan iş.


Nesi var, nesi yok Deyiminin Anlamı Açıklaması : “Bütün serveti, sahip’olduğu her şey.” anlamında.


Ne söylüyorsun? : -1. “Söylediklerine dikkat ediyor musun?” anlamın da uyarı. -2. “Gerçek mi, doğru mu?’ anlamında.


Ne sularda Deyiminin Anlamı Açıklaması : -1. “Saat kaçta?” -2. “Ne durumda?” anlamında sorulur.


Ne Şam’ın şekeri, ne Arap’ın yüzü (zekeri) Deyiminin Anlamı Açıklaması : “Onunla karşılaşmak ya da görüşmek yarar sağlasa bile yine de karşılaşmak, görüşmek iste mem.” anlamında.


Neşesi bozulmak Deyiminin Anlamı Açıklaması : Rahatı huzuru kalmamak; keyfi bozulmak.


Neşesi kaçmak Deyiminin Anlamı Açıklaması : Sevimli neşeli durumu yok olmak; keyfi kaçmak.


Neşesini bulmak Deyiminin Anlamı Açıklaması : Neşelenmek.


Ne şiş yansın ne kebap Deyiminin Anlamı Açıklaması : “Hiç kimseyi, hiçbir yanı zarara sokmaya cak bir çözüm yolu bulunsun.” anlamında.


Neşter vurmak (bir şeye) Deyiminin Anlamı Açıklaması : Bir sorunu kesin orarak çözmek, sonuç el de etmek amacıyla ele almak.


Ne tadı var ne tuzu Deyiminin Anlamı Açıklaması : “Beğenip, zevk atıp mutlu olacağımız bir şey, bir durum değil.’ anlamında.


Ne üstüme lazım Deyiminin Anlamı Açıklaması : bk. Neme lazım.


Ne var ki, (nadir ki, ne. ki, şu kadar } Deyiminin Anlamı Açıklaması : ‘Fakat, ancak, ama gel gele lim.1 anlamında karşılık içeren cümleleri birbirine bağlar.


Ne var, ne yok? Deyiminin Anlamı Açıklaması : -1. “Hangi haberler, ne gibi havadisler var? -2. “Na sılsınız?” “İşler nasıl gidiyor?” anlamında.


Ne var ne yok Deyiminin Anlamı Açıklaması : Olanların tümü.


Nev-i şahsına münhasır Deyiminin Anlamı Açıklaması : Kendi türünde benzeri olmayan kimse ya da şey için söylenir.


Nevri dönmek Deyiminin Anlamı Açıklaması : Bir olay ya da durum karşısında çok sinirlenmek.


Ne yalan söyliyeyim Deyiminin Anlamı Açıklaması : ‘İşin doğrusunu söylemek gerekirse.’ anlamın da.


Ne yapıp yapıp (edip) Deyiminin Anlamı Açıklaması : Her çareye başvurarak, her yolu deneyerek.


Ne yapmalı ki (ne yaparsın ki) Deyiminin Anlamı Açıklaması : “Ne çare ki, çaresiz durumda, elden bir şey gelmez” anlamında.


Ne yârdan geçer, ne serden : “Elde etmek istediği şey için ne feda kârlık yapmak istiyor, ne de istediğinden vazgeçiyor.” anlamında.


Ne yazar Deyiminin Anlamı Açıklaması : ‘Hiçbir yararı, etkisi olmaz.” anlamında umutsuzluk bildirir.


Neye uğradığını bilememek Deyiminin Anlamı Açıklaması : Beklenmedik kötü bir şeyle karşılaşıldı ğında şaşırıp kalmak.


Neyin nesi, kimin fesi Deyiminin Anlamı Açıklaması : “Kim olduğu, ne tür karakter özellikleri olduğu bilinmiyor.” anlamında. ..


Neyse ne Deyiminin Anlamı Açıklaması : “Bir yere kadar, bir dereoeye kadar.” anlamında.


Ne yüzle Deyiminin Anlamı Açıklaması : Kırıcı davranışta bulunan bir kimsenin, hiçbir şey olmamış gibi ilişkisini sürdürmek istemesi halinde “Hiç utanıp sıkılmıyor mu yaptıklarından” aniamında söylenir.


Nifak sokmak (çıkarmak) Deyiminin Anlamı Açıklaması : Anlaşmazlık çıkarmak, ara açmak.


Nikâh kıymak Deyiminin Anlamı Açıklaması : -1. Nikâh memuru, evlenecek olanların nikâh işlemini gerçekleştirmek. -2. Erkek bir kadınla evlilik ilişkisine girmek, onunla evlenmek.


Nikâh tazelemek Deyiminin Anlamı Açıklaması : Ayrıldığı eşiyle yeniden evlenmek.


Nimeti ayağıyla tepmek Deyiminin Anlamı Açıklaması : Çok yakınına gelmiş fırsatların, iyi durumla rın değerini bilmemek.


Nispet kabul etmemek Deyiminin Anlamı Açıklaması : Söz konusu şeyle eşit gibi tutulamamak, ara larında farklar bulunmak.


Nispet vermek (yapmak) (birine) : Birini üzecek, kıskandıracak, kızdı racak davranışta bulunmak


Nimeti bozuk Deyiminin Anlamı Açıklaması : Kötü ya da islenmeyen bir işi yapacağı sezilen (kimse].


Niyet tutmak Deyiminin Anlamı Açıklaması : Fala baktırırken nasıl olacağını merak ettiği şeyi ya da durumu kafasından geçirmek, bir dilekte bulunmak


Nokta koymak Deyiminin Anlamı Açıklaması : Sonuçlandırmak, sözü bitirmek.


Noktası noktasına Deyiminin Anlamı Açıklaması : Tastamam, tıpatıp aynı.


Not almak Deyiminin Anlamı Açıklaması : -1. Bir şey hakkında bir yere not yazmak -2. Bir kimse ya da şeyin nitelikleri hakkında karar verilmek -3. Öğrenci yazılı ve söz lü sınavlarda belirli bir derece almak.


Not almak Deyiminin Anlamı Açıklaması : öğrencinin basan durumuna uygun not vermek.


Not düşmek Deyiminin Anlamı Açıklaması : Bir açıklama eklemek


Notunu vermek Deyiminin Anlamı Açıklaması : Eylemlerine bakarak, olaylar karşısındaki tutumunu inceleyerek bir kişi hakkında yargıya varmak


Not vermek (birine, bir şeye) Deyiminin Anlamı Açıklaması : -1. Bir şey ya da bir kimse için iyi ya da kötü bir kanıya varmak. -2. Öğrenciye başarısıyla orantılı bir not at mak.


Nuh der, peygamber demez Deyiminin Anlamı Açıklaması : Düşüncelerini, inançlarını hiçbir biçim de değiştirmeyen (kimse).


Nuh NebPden kalma Deyiminin Anlamı Açıklaması : Çok eski, değerini yitirmiş modası geçmiş (kişi ya da nesne).


Numara yapmak (çekmek) Deyiminin Anlamı Açıklaması : Yalancıktan tavırlar takınarak, olmamış şeyi olmuş göstererek aldatmaya çalışmak.


Nutku tutulmak Deyiminin Anlamı Açıklaması : Gelişen olağandışı olaylar karşısında şaşkınlıktan konuşamamak.


Nutuk atmak (çekmek) Deyiminin Anlamı Açıklaması : Çok uzun, sıkıcı, özden yoksun konuşma yapmak.


Nüfuz ticareti Deyiminin Anlamı Açıklaması : Bulunulan mevkiin, makamın gücünü, olanaklarını özel çıkarlar uğruna kullanma.


Nüfuzu altında tutmak (bir yeri) Deyiminin Anlamı Açıklaması : Orayı egemenliği artında bulundurmak.

Go to top